Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Informujemy, że Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jaworzno” uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016, poz. 996), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.
Środki pieniężne członków Kasy chronione są na następujących zasadach:
1. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są:
a) środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności;
b) inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków deponenta, o których mowa w pkt 1;
c) należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych;
d) należności z tytułu kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.
2. Ochrona gwarancyjna nie obejmuje:
a) środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni;
b) środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;
c) pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.
3. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są środki w złotych. Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji.
4. W przypadku kasy uprawnione do świadczenia pieniężnego są:
a) osoby fizyczne;
b) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395);
c) jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi;
d) spółdzielnie;
e) związki zawodowe;
f) wspólnoty mieszkaniowe.
5. Środki są objęte ochroną gwarancyjną, od dnia ich wniesienia na rachunek w  kasie, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do BFG, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w danej kasie posiadał on środki pieniężne. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
6. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (www.bfg.pl) oraz pod bezpłatną infolinią udostępnioną przez BFG (800 569 341).

Załączniki

Arkusz informacyjny dla deponentów SKOK „Jaworzno”.
Rozmiar pliku: 0 bytes
Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej SKOK "Jaworzno".
Rozmiar pliku: 0 bytes